Luật bảo hiểm y tế

Câu hỏi:

Tôi là cựu chiến binh chiến trường k, được hưởng chế độ theo
nghị định 62/2011, năm 2019 khám chữa bệnh có được hưởng chế độ 100%
như trước đây không .xin cảm ơn.

Trả lời:

Về mức hưởng bảo hiểm y tế của cựu chiên binh;
Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 22 và Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa
đổi, bổ sung năm 2014 có quy định về mức hưởng BHYT như sau:
“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định
tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi
phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:
a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các
điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa
bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a
khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành
cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí
này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;”
Như vậy, bạn thuộc đối tượng cựu chiến binh chiến trường bạn sẽ được cấp
thẻ bảo hiểm y tế cựu chiến binh với mã mà K2. Khi đi khám, chữa bệnh đúng
tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của bảo
hiểm y tế. theo quy định của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 có quy
định về mức hưởng BHYT và hiện tại luật này đang có hiệu lực thi hành đến hết
2019 nên trong trường hợp của bạn bạn vẫn được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi
phí khám chữa bệnh chỉ áp đụng với tường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến.
Câu 12: Cho e ? E đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đc 2 tháng.còn 1
tháng cuối cùng nhưng e mới đi làm và đã đc cty đóng bh.nhưng bây giờ e
nghỉ ở cty là có còn đc trợ cấp thất nghiệp tháng cuối cùng k ạ.cty mới đóng
khj tháng 12.mà thất nghiệp tháng cuối cùng là th1 ạ.vậy bây giờ e nghỉ làm là
có đc trợ cấp tháng cuối k ạ.e tks
Trả lời
Thứ nhất, căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP
quy định:
“Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm
dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:
b) Có việc làm
Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường
hợp sau
– Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở
lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao
động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;”
Như vậy, khi có việc làm thì người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp
thất nghiệp, ngày được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động có hiệu lực
của hợp đồng có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên theo quy định pháp luật. Do đó,
thời gian thử việc bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo thông tin bạn
cung cấp thì bạn đã nhận được 02 tháng trợ cấp thất nghiệp và có thời gian thử việc
là 01 tháng, vì vậy, thời gian còn lại bạn chưa được nhận trợ cấp thất nghiệp là 02
tháng mà không phải 03 tháng như bạn nói.
Thứ hai, căn cứ Khoản 5 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:
“5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường
hợp quy định tại các Điểm b, c, h, l, m và n Khoản 1 Điều này thì thời gian đóng
bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa
nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp
thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ
cấp thất nghiệp theo quy định.”
Như vậy, 01 tháng còn lại bạn chưa nhận trợ cấp thất nghiệp (tức là 12
tháng) sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho
lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi bạn đủ điều kiện.

Xem thêm về luật BHXH tại: 
https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

Xem thêm về luật tại đây

Related Posts

About The Author

Add Comment